MTÜ Eesti Jahinaised liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Üldsätted

Ühingu liikmeks võib olla iga mittetulundusühingu Eesti Jahinaised põhikirja punktis 1.4 nimetatud füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma Ühingu eesmärkide elluviimisel ning aktsepteerib ja täidab põhikirja ning käesoleva dokumendi nõudeid. Liikmeks vastuvõtmist ja väljaarvamist korraldab Ühingu juhatus vastavalt käesolevale korrale, mis on sätestatud põhikirja lisana.

Mõisted

Liige – Ühingu täieõiguslik liige, kellele kehtivad kõik liikme õigused ja kohustused vastavalt põhikirjale ja muudele Ühingu dokumentidele (põhikirja lisad, juhatuse ja üldkoosoleku otsused, kodukord jms).
Liikmekandidaat – Ühingu liikmekandidaat on isik, kes on esitanud liikmeks astumise avalduse, mis on juhatuse koosoleku otsusega heaks kiidetud ning läbib kohustuslikku katseaega, mille jooksul on tal kõik Ühingus sätestatud liikme õigused ja kohustused, v.a. hääleõigus (nt üldkoosolekutel).
Liikmemaks – iga-aastane juhatuse otsusega määratud tasu, mille maksmisega Ühingu liige või liikmekandidaat kinnitab oma liikmelisuse või katseaja kehtivust.
Sisseastumismaks – ühekordne, liikmeks vastuvõtmise otsuse alusel makstav tasu.
Ühing – käesoleva dokumendi raames ja vastavalt põhikirjale on mittetulundusühing Eesti Jahinaised kasutusel lühiterminina ’Ühing’.

Liikmekandidaadiks vastuvõtmine

Ühingu liikmeks saada sooviv füüsiline isik esitab Ühingu juhatusele avalduse koos vähemalt kahe Ühingu liikme kirjaliku soovitusega. Juriidiline isik peab esitama lisaks avaldusele ka B-kaardi väljavõtte, milles loetletud tegevusalad peavad sobima ja ühtima Ühingu põhikirjaliste tegevuste ja eesmärkidega.

Avaldused vaadatakse läbi juhatuse koosolekul. Positiivse hinnangu korral määratakse juhatuse poolt kohustuslik katseaeg, mille vältel Ühingu liikmeks saada soovija on Ühingu liikmekandidaat. Reeglina on katseaja pikkuseks 1 aasta. Ühingu juhatus võib katseaega pikendada või lühendada, lähtudes liikmekandidaadi teenetest, aktiivsusest ja üldisest mõistlikkusest.

Liikmekandidaat on kohustatud tasuma jooksva aasta kehtestatud liikmemaksu kogu ulatuses 10 päeva jooksul peale liikmekandidaadiks vastuvõtmise otsusest.

Liikmekandidaadi staatusega kaasnevad õigused ja kohustused:
– õigus osaleda kõigil Ühingu poolt korraldatavatel jahtidel;
– õigus osaleda kõigil Ühingu poolt korraldatavatel muudel üritustel;
– õigus osaleda ilma hääleõiguseta Ühingu üldkoosolekutel;
– õigus esindada Ühingut jahindusvõistlustel;
– kui liikmekandidaadil ei ole kehtivat jahitunnistust, on tal katseaja jooksul kohustus edukalt läbida noorjahimeeste koolitus ja omandada Eesti Vabariigis kehtiv jahitunnistus;
– kohustus tasuda jooksvaid liikmemakse ja muid kehtestatud tasusid võrdväärselt liikmetega;
– kohustus järgida ja kinni pidada kõikidest Ühingu sätestatud dokumentidest (sh kodukorrast);
– kohustus näidata üles aktiivsust, pealehakkamist ja head tahet, võttes võimaluse korral osa katseaja jooksul Ühingu poolt korraldatud üritusest;
– kohustus täita juhatuse liikme ühekordseid korraldusi.

Liikmeks vastuvõtmine

Liikmeks vastuvõtmise eelduseks on nii füüsilisel kui juriidilise isikul kohustusliku katseaja läbimine.

Liikmeks vastuvõtmise hetkel peab olema liikmeks saada soovival füüsilisel isikul Eesti Vabariigis kehtiv jahitunnistus. Juriidilise isiku sobivust/mittesobivust näitab avaldusele lisatav B-kaardi väljavõte.

Liikmeks saada soovija (juriidilise isiku puhul juhatuse liige) ja tema soovitajad peavad osalema juhatuse koosolekul, kus on eelnimetatud isiku liikmeks arvamine päevakorras. Asjassepuutuvaid isikuid (avaldajat ja soovitajaid) informeeritakse toimuvast koosolekust kirjalikult e-posti teel vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist. Avalduse esitaja ja/või tema soovitajate puudumise korral koosolekult vastav punkt päevakorrast kustutatakse.

Ühingu liikmeks võetakse vastu ainult juhatuse ühehäälse poolt-otsusega juhatuse koosolekul. Liikmeks vastuvõtmise otsusest teavitatakse liikmekandidaati 10 päeva jooksul otsuse tegemisest alates. Peale seda on liige kohustatud tasuma sisseastumismaksu – füüsiline isik kolmekordse jooksva kalendriaasta liikmemaksu ning juriidiline isik viiekordse jooksva kalendriaasta liikmemaksu 10 päeva jooksul alates liikmeks vastuvõtmise otsuse kättesaamisest.

Ühingu liikme õigused ja kohustused:
– õigus osaleda kõigil Ühingu poolt korraldatavatel jahtidel;
– õigus osaleda kõigil Ühingu poolt korraldatavatel muudel üritustel;
– õigus osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekutel;
– õigus esindada Ühingut jahindusvõistlustel;
– kohustus omada Eesti Vabariigis kehtivat jahitunnistust (füüsilisel isikul);
– kohustus tasuda jooksvaid liikmemakse ja muid kehtestatud tasusid;
– kohustus järgida ja kinni pidada kõikidest Ühingu sätestatud dokumentidest;
– kohustus täita juhatuse liikme ühekordseid korraldusi.

Juhatuse liikmed

Juhatuse liikmeks saab üldkoosoleku määramisega. Ühingu juhatuse määramine toimub vastavalt põhikirja lisale ’MTÜ Eesti Jahinaised juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ja tagasi astumise kord’.

Auliikmed

Juhatusel on õigus nimetada Ühingu auliikmeteks isikuid, kes on ühel või teisel moel Ühingu hüvanguks silma paistnud. Auliikmetel pole juriidilisi õigusi (sh hääleõigust) ega kohustusi (sh liikmemaksu), küll aga võib auliige osa võtta kõigist üldkoosolekutest ja muudest Ühingu tegemistest (v.a. juhatuse koosolekud).

Ühingust väljaarvamine

Ühingu liige võidakse Ühingust juhatuse otsuse alusel välja arvata:
– tähtaegselt sisseastumis- või liikmemaksu tasumata jätmise eest;
– kui liige on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
– kui liige on põhjustanud oma tegevuse(tuse)ga Ühingule moraalset, vaimset või materiaalset kahju;
– kui liige on astunud üle oma liikmeõigustest ja heast tavast või jätnud täitmata oma liikmekohustused;
– kui liige kaebab Ühingu kohtusse;
– jahipidamise õiguse äravõtmise korral või raske õiguserikkumise toimepaneku järgselt;
– jahieetika korduva eiramise korral.

Juhatuse otsus liikme väljaarvamisel Ühingust on lõplik ega kuulu edasisele arutamisele. Kord Ühingust välja arvatud liige teist korda Ühingu liikmeks kandideerida ei saa.