Arengukava

MTÜ Eesti Jahinaised arengukava 2016-2020
Mittetulundusühingu Eesti Jahinaised (edaspidi MTÜ EJN) arengukava koostamise eesmärk on täpsustada
MTÜ EJN eesmärke ja nende saavutamise meetmeid jahinduse propageerimiseks ning luua
eeldused MTÜ EJN jätkusuutlikuks arenguks.
1. Sissejuhatus
MTÜ EJN on Eesti Jahimeeste Seltsiga (edaspidi EJS) heatahte koostöölepingu alusel töötav iseseisev
jahindusalane/jahindust propageeriv organisatsinoon, mis koondab enese alla jahimehe tunnistust
omavad naissoost jahimehed, kes on huvitatud jahindusest, keskkonnahoiust, jahindusmaastiku
jätkusuutlikuses kaasa rääkimisest ning keskkonnahoiu ja keskkonnateadlikkuse
propageerimisest jahimeeste seas. Ühingu eesmärgiks on ka osaleda jahimehe oskuste ja teadmiste
täiendamise korraldamisel erinevate ürituste, ettevõtmiste näol ja meediakanalite vahendusel.
Samuti on MTÜ EJN initsiatiiviks ise aktiivselt üritusi korraldada, teabepäevi ette valmistada ja
materjali koguda nii teadustööks, jahisaaduse vääristamise populariseerimiseks ja kasutamiseks
ning teabepäevadel ja -üritustel ja teaduslikul eesmärgil kasutamiseks.
2. MTÜ EJN missioon, visioon ja roll
2.1. MTÜ EJN visioon
1) Luua lisaväärtus väga maskuliinse ajalooga hobile
2) Loodusteadliku eluviisi teadvustamine ning traditsioonide edasikandmine noortele ja
ühiskonnale
3) Jahimeeste ja jahinaiste omavahelise koostöö ning ühise eesmärgi nimel metsas viibimise
tunnustamine
4) Aktiivne osalemine jahinduse ja loodushoiu arengusuundades kaasarääkimises ja jätkusuutliku
jahinduse propageerimisel
5) Jälgida ja edastada jahiseadust, jahieeskirja ning seadusandluse muutuseid jahimeestele ja
huvigruppidele
6) Pidada kinni, väärtustada jahieetikat ja tunnustada EJS poolt välja kujundatud Hea jahitava
rakendamist
7) Jahinaiste traditsioonide välja kujundamine ning olemasolevate traditsioonide säilitamine
(naistejaht sügisel, hooaja lõpujaht veebruaris, koprajaht jms)
8) Jahinduse, kui keskkonnahoiu osa propageerimine ja teadvustamine ühiskonnale ja
jahimeestele
9) Noorjahimehe koolituse populariseerimine meeste ja naiste seas, kes on huvitatud jahist ja
peavad jahitraditsioonidest lugu
2.2. MTÜ EJN missioon ja roll
MTÜ EJN missioon on korraldada erinevaid jahindusalaseid üritusi, jahte, laagreid, infopäevi ning
jagada meediakanalite (koduleht, facebook grupid, meililistid, artiklid ajakirjades ja ajalehtedes)
vahendusel infot jahindusalaste uuenduste, seaduste, jätkusuutliku jahinduse ja keskkonnahoidu
propageeriva jahindusalast infot jahinaistele, jahimeestele, jahindushuvilistele mittejahimeestele ja
noortele.
MTÜ EJN koondab enda alla liikmed, kes on huvitatud jahinduse jätkusuutlikkusest nii ühiskondlikul
kui keskkonnaalaselt ning on sellevõrra valmis ka panustama jahindust kujutavate äärmuslike
stereotüüpide (verejanuline, külm, loodusest ja loomadest mittehooliv, enamjaolt mees – matšo
stereotüüp, kes ehib ennast trofeedega, mis pole algselt temale kuuluvad, ürgaegsed ja loomalikud
instinktid ja vajadused, loodusressursse hävitav hobi jne.) ümber kujundamiseks ühiskonnas
(keskkonnast hooliv, kaasaegne, pärandkultuuri osa, keskkonnahoiu osa, jätkusuutlik, inimväärtusi
ning loodusseadusi austav, reglementeeritud ja vajalik lüli tänapäeva ühiskonnas ja erinevate huvigruppide
liitmiseks ja huvide kaitseks). Naiste esindatus niivõrd maskuliinsel elualal annab jahindusele
pehmema ilme ning samuti on naiste nägemus jahist ja selles osalemisest enamjaolt laiahaardelisem,
kuna see ei ole olnud väga pikalt naistele kättesaadav hobi. Samuti on naistel metsas
distsiplineeriv jõud, mis kutsub ka mehi kaasa enam eetikast ning jahitraditsiooniest kinni pidama.
3. Ühingu eesmärgid ja arengusuunad
3.1. Ühingu eesmärgid 2017-2019
3.1.1. Luua jahinaisi ühendav katuseorganisatsioon, mis on kaasategev ning osaleb aktiivselt
jahindusalaste põhimõtete kujundamisel Eesti jahindusmaastikul
3.1.2. Algatada koostöö erinevate Eesti jahindustavasid kujundavate institutsioonide ja organisatsioonidega
3.1.3. Luua aktiivne ning järjepidev koostöövõrk Baltikumi jahinaistega ning teiste välismaiste
jahinaiste ühenduset vahel
3.1.4. EJS ning jahinaiste väljakujunenud traditsioonide edasikandmine ning uute traditsioonide
kujundamine ja kindlustamine Eesti jahikultuuri osana
3.1.5. Kaasata MTÜ EJN liimed aktiivselt osalema MTÜ töös ning esindamisel
3.1.6. Koolitada jahimehi ning jahinaisi jahindusalastel ning keskkonnahoiga kokkupuutuvatel
teemadel, jahisaaduste maksimaalse tarbimise ja väärindamise põhimõtete kujundamine
3.2. Ühingu arengusuunad 2017-2019 aastatel
Ühingu eesmärgiks on jahinduse, kõige selle seonduva, loodust hoidva ja keskkonnasäästliku mõtteviisi
propageerimine jahimeeste seas ning oskuste ja teadlikkuse taseme tõstmine antud valdkonnas
erinevate koolituste, teabepäevade ja ürituste kaudu. Samuti on ühingul eraldi eesmärk tutvustada
ja propageerida jahindust ja jahinduaslaseid tegevusi ning põhimõtteid ühiskonnas ning olla
kaasa tegev jahindusalastes ja jahindusega seotud keskkonnaalastes otsustes edaspidi.
1) Jahinaiste ühendamine, koolitamine ja nende jahindusalaste ning keskkonnaalaste teadmiste
ja oskuste tõstmine
1) Rääkida kaasa Eesti jahinduse arengus
2) Loodushoid, inimese-looduse kooskõla, keskkonnahoiu ja hea jahitava põhimõtete järgimine
ning rakendamine
3) Traditsioonide edasiandmine perekonnas ja
4) Teavitada ühiskonda jahimeeste ning jahinaiste tegemistest ja nende rollist keskkonnakaitses,
ühiskonnas ja maaelu edendamisel
5) Suhelda ja edendada koostööd teiste riikide jahinaistega
6) Külastada erinevates maakondades ja riikides jahikoolitusi ja -messe
7) Laskeoskuse parandamine-täiustamine erinevate koolituste, laskepäevade ja õppematerjalide
jagamise abil.
8) Relvaga seotud teemakoolitused – relva hooldamine, optika käsitsemine, laskemoona valik,
toed, seadused, täiendav materjal
9) Jahisaagi esmase töötlemise koolitused
10) Ulukiroogade ja ulukisaaduste maksimaalse tarbimise koolitused
11) Jahikoerte koolitused
12) Jahisaaduste väärindamise ning maksimaalse ära kasutamise koolitused, traditsiooniliste
materjalide töötlemise õppetoad
3.3. Koostöö jahindusega seotud organisatsioonidega
MTÜ EJN peab vajalikuks teha koostööd lisaks EJS-ga ka erinevate keskkonnaalaste ning metsandusele
spetsialiseerunud ja jahipoliitikat mõjutavate institutsioonide ning organisatsioonidega.
Koostööd tehakse või algatatakse järgneva 2 aasta jooksul Keskkonnaameti, Eesti Ornitoloogia
Ühinguga, Riigi Metsamajandamise Keskusega, Matsalu Rahvuspargi ning Luua metsanduskooliga,
Eesti Jahikoerte Tõuühinguga ja teiste jahindusalaste organisatsioonide ning MTÜ-ga, kelle
põhieesmärgid kattuvad MTÜ EJN eesmärkidega.
3.4. Koostöö rahvusvaheliste jahindusorganisatsioonidega
MTÜ EJN on kaasanud ja on kaasatud Läti ning Leedu Jahinaiste üritustel osalemisse ning on algatatud
ka arutelu koostööks. Edaspidi on plaan luua Baltikumi Jahinaisi ühendav koostöövorm,
mis aitab ühiseid eesmärke luua ja täita, jahindusalast infot jagada ning kasutada jahindusalastel
aruteludel ja ettevõtmistel kohalikul ning rahvusvahelisel tasandil.
MTÜ EJN teeb koostööd ka Hollandi Jahinaiste organisatsiooniga Woman@Hunt, kellega kavatsetakse
ka edaspidi koostööd jätkata ning kaasata Jahinaisi kummastki riigist üksteise üritustel osalemiseks
ning koostöö edendamiseks.
Algatatakse ka koostöö arutelud teiste erinevate välismaiste jahinaisi ühendavate organisatsioonidega
loomaks aktiivset rahvusvahelist koostöövõrku jahinaiste vahel.
3.5. Tegevuskava ja mõõdikud – Lisa 1
4. Strateegia elluviimine ja hindamine
Arengukava vaadatakse läbi 2017. aasta novembri kuus ning koostatakse analüüs eelmisel aastal
püstitatud eesmärkide elluviimise kohta ja lisatakse uued eesmärgid, koostatkse järgmise aasta
tegevuskava ning ürituste kalender. Arengukava kinnitatakse iga aasta esimesel MTÜ EJN üldkoosolekul
koos aastase tegevusplaaniga.
4.1. MTÜ EJN ürituste kalender 2017 – Lisa 2