Arengukava

MTÜ Eesti Jahinaised arengukava 2017-2019
MTÜ Eesti Jahinaised arengukava koostamise eesmärk on täpsustada MTÜ EJN
eesmärke ja nende saavutamise meetmeid jahinduse propageerimiseks ning luua
paremad eeldused MTÜ jätkusuutlikuks arenguks.

1. Sissejuhatus
MTÜ Eesti Jahinaised (edaspidi EJN) on Eesti Jahimeeste Seltsiga (edaspidi EJS)
heatahte koostöölepingu alusel töötav iseseisev jahindusalane/jahindust
propageeriv organisatsinoon, mis koondab enese alla jahimehe tunnistust omavad
naissoost jahimehed, kes on huvitatud jahindusest, keskkonnahoiust,
jahindusmaastiku jätkusuutlikuses kaasa rääkimisest ning keskkonnahoiu ja
keskkonnateadlikkuse propageerimisest jahimeeste seas. Ühingu eesmärgiks on ka
osaleda jahimehe oskuste ja teadmiste täiendamises erinevate ürituste ja
ettevõtmiste näol ning meediakanalite vahendusel. Samuti on MTÜ EJN
initsiatiiviks ise aktiivselt korraldada erinevaid üritusi, koolitusi, teabepäevi ning
koguda materjali nii teadustööks, jahisaagi vääristamise populariseerimiseks ning
kasutamiseks koolitamise eesmärgil.

2. MTÜ EJN missioon
Mittetulundusühingu Eesti Jahinaised missioon on jahindusega seonduva mõtteviisi
propageerimine Eesti naiste seas.

2.1. MTÜ EJN visioon
Mittetulundusühingu Eesti Jahinaised visioon on olla number üks Eesti
jahindushuvilisi naisi koondav ühendus.
1) Tasakaalustada ’maskuliinset’ hobi
2) Loodusteadliku eluviisi edasiandmine järelkasvule
3) Jahinaiste ühendamine ja koolitamine
4) Jahinaised võrdsed jahimeestega
5) Kaasarääkimine jahinduse ja loodushoiu arengus
6) Jälgida ja edastada jahiseadust, jahieeskirja ning seadusandluse muutuseid
jahimeestele ja ühiskonnale
7) Pidada kinni ja väärtustada jahieetikat
8) Avalikustada MTÜ tegevusi
9) Traditsioonide säilitamine (naistejaht sügisel, hooaja lõpujaht veebruaris
jms)
10)Jahikultuuri edastamine ühiskonnale
11)Naiste julgustamine, kes pole veel otsust jahinduse kasuks langetanud

3. MTÜ Eesti Jahinaised roll ja funktsioon
Mittetulundusühingu Eesti Jahinaised roll on olla Eesti jahindushuvilisi naisi
koondav ühendus, kes on teada ja kättesaadav kõikidele Eesti naistele ning kes
julgustab ja toetab naisi kes pole veel otsust jahindusega tegelemiseks langetanud.
MTÜ Eesi Jahinaised räägib kaasa jahinduse ja loodushoiu arengus ning edastab läbi
erinevate koolituste ja ürituste loodusteadliku eluviisi järelkasvule ja ühiskonnale.

4. Ühingu eesmärgid ja arengusuunad
Ühingu eesmärgiks on jahinduse, kõige selle seonduva, loodust hoidva ja
keskkonnasäästliku mõtteviisi propageerimine jahimeeste seas ning oskuste ja
teadlikkuse taseme tõstmine antud valdkonnas erinevate koolituste, teabepäevade
ja ürituste kaudu. Samuti on ühingul eraldi eesmärk tutvustada ja propageerida
jahindust ja jahindusalaseid tegevusi ning põhimõtteid ühiskonnas ning olla kaasa
tegev jahindusalastes ja jahindusega seotud keskkonnaalastes otsustes edaspidi.
1) Rääkida kaasa Eesti Jahinduse arengus
2) Loodushoid, inimese-looduse kooskõla
3) Anda märku jahimeestele, et oleme nende võrdsed partnerid
4) Traditsioonide edasiandmine perekonnas
5) Teavitada ühiskonda, lükata ümber vääritimõtlemine jahinaistest
6) Suhelda edaspidi ka teiste riikide jahinaistega
7) Külastada erinevates piirkondades (riikides) koolitusi ja messe
8) Laskeoskuse parandamine-täiustamine
9) Relvaga seotud teemakoolitused – relva hooldamine, optika käsitsemine,
laskemoona valik
10)Jahisaagi esmane töötlemine
11)Ulukiroogade koolitused – mõni regulaarne kokandusüritus jahinaistele
12)Koerte koolitus

5. SWOT/TVNO analüüs

6. MTÜ Eesti Jahinaised Eesmärgid
6.1 Sihtgrupi tõusnud teadlikus
6.2 Järjepidev koostöö riiklike -ja rahvusvahelist jahindus organisatsioonidega
6.3 Kindlustatud traditsioonid
6.4 Aktiivsed liikmed
6.1. Tegevuskava ja mõõdikud – Lisa 1

7. Strateegia elluviimine
Arengukava vaadatakse läbi 2019. aasta novembri kuus. Koostatakse analüüs
eelmisel aastal püstitatud eesmärkide elluviimise kohta ja lisatakse uued
eesmärgid. Arengukava kinnitatakse iga aasta esimeses kvartalis toimuval MTÜ
Eesti Jahinaised üldkoosolekul.