FORGOT YOUR DETAILS?

Liikmeks astumine


  Eesnimi *

  Perekonnanimi *

  Isikukood *

  Kodujahiselts

  E-posti aadress *

  Telefoninumber *

  Elukoha aadress *

  Amet, töökoht

  Olen tingimistega nõus


  III LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

  3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga punktis 1.4 nimetatud füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis kaasa lööma Ühingu eesmärkide elluviimisel ning aktsepteerib põhikirjalisi eesmärke ja täidab põhikirja nõudeid.

  3.2 Liikmeks vastuvõtmist ja väljaarvamist korraldab Ühingu juhatus.

  3.3 Ühingu liikmeks saada sooviv füüsiline isik esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.

  Juriidiline isik peab esitama lisaks avaldusele ka B-kaardi väljavõtte, milles loetletud tegevusalad peavad sobima Ühingu põhikirjaliste tegevuste ja eesmärkidega.

  3.4 Juhatus võib teatud tingimustel teha vastuvõtmise korra nõuetes erandeid, kui olukord seda nõuab ja võimaldab. Iga isiku puhul tehakse sellisel juhul personaalne otsus, mis kehtib ainult kõnealuse isiku suhtes.

  3.5 Ühingu liikmeks võetakse vastu ainult juhatuse enamhäälse poolt otsusega juhatuse koosolekul.

  3.6 Ühingu liikmed on kohustatud:

  3.6.1 täitma Eesti Vabariigis kehtivaid jahipidamiseeskirju, käesoleva põhikirja ja kodukorra

  nõudeid, samuti Ühingu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid, järgima häid käitumistavasid, loodust säästvat mõtteviisi ja jahieetikat;

  3.6.2 tasuma jooksva aasta kehtestatud liikmemaksu 10 päeva jooksul peale liikmeks vastuvõtmise otsuse teadasaamist (e-posti teel). Aastane liikmemaks on 30 €.

  3.7 Igal Ühingu liikmel on õigus Ühingust välja astuda, esitades selleks Ühingu juhatusele kirjalik avaldus.

  3.8 Ühingu liige võidakse Ühingust juhatuse otsuse alusel välja arvata, sealjuures on liikme Ühingust väljaarvamiseks vajalik juhatuse ühehäälne nõusolek.

  3.9 Juhatuse otsus liikme väljaarvamise kohta Ühingust on lõplik ega kuulu edasisele arutamisele/vaidlustamisele.

  TOP