Foundation principles of ngo estonian woman hunters

Kinnitatud üldkoosolekul 24.08.2015

I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Eesti Jahinaised (edaspidi „Ühing“) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, aadressiga Kadakamarja 22H-25, Saue, Harjumaa.

1.2 Mittetulundusühing Eesti Jahinaised on Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutsev eraõiguslik juriidiline isik. Ühingul on oma pangakonto ja sümboolika.
1.3 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31.detsembril.
1.4 Ühingu liikmeteks saavad olla füüsilistest isikutest jahinaised või jahinduse ja/või keskkonnahariduse ja -hoiuga tegelevad juriidilised isikud.

II ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID
2.1 Ühingu eesmärgiks on jahinduse, kõige sellega seonduva, loodust hoidva ja keskkonna­säästliku mõtteviisi propageerimine ning oskuste ja teadlikkuse taseme tõstmine antud valdkonnas erinevate koolituste, teabepäevade ja ürituste korraldamise kaudu.

2.2 Eesmärgi saavutamiseks kasutab Ühing  järgmisi tegevusi:
2.2.1 keskkonnahariduslike ja/või jahindusalaste koolituste korraldamine;
2.2.2 keskkonnahariduslike ja/või jahindusalaste teabepäevade korraldamine;
2.2.3 keskkonnahariduslike ja/või jahindusalaste ürituste korraldamine;
2.2.4 keskkonna kaitsmise ja keskkonnasäästliku mõtteviisi (sh mahe ja ökomajandus) teadvustamine ühiskonnas ja samateemaliste koolituste ja teavitusürituste korraldamine nii lastele kui täiskasvanutele;
2.2.5 loodus- ja jahisaaduste vääristamine ja nende kasutamise propageerimine;
2.2.6 looduses viibimiseks ja kasutamiseks (sh jahindusalaseks kasutamiseks) sobivate või vastava temaatikaga toodete pakkumine või pakkumisvõimaluste leidmine ja vahendamine;
2.2.7 keskkonnaharidusliku ja/või jahindusalase suunitlusega trükiste koostamine ja avaldamine;
2.2.8 liikmete jahialaste teadmiste ja oskuste suurendamiseks vajalike õppuste ja
teiste jahiseltside liikmetega kogemuste vahetamise organiseerimine;
2.2.9 turismi (sh jahiturismi) korraldamine ja organiseerimine;
2.2.10 liikmete abistamine jahirelvade, laskemoona, jahikoerte, -riiete ja muu varustuse hankimisel;
2.2.11 eesmärgipärase koostöö organiseerimine teiste analoogsete ühingute ja seltsidega (nii riigisiseselt kui välisriikides).
2.3 Ühingul on õigus põhikirjajärgse tegevuse tagamiseks:
2.3.1 astuda lepingulistesse suhetesse juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
2.3.2 omandada, omada, üürida ja rentida tegevuseks vajalikke seadmeid, transpordivahendeid, materjale, jahimaid, hooneid ja teisi rajatisi;
2.3.3 tegeleda majandus-, koolitus- ja muu tegevusega;
2.3.4 taotleda nii riiklike kui ka rahvusvaheliste toetajate ja fondide abi.
2.4 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume.

III LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga punktis 1.4 nimetatud füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis kaasa lööma Ühingu eesmärkide elluviimisel ning aktsepteerib põhikirjalisi eesmärke ja täidab põhikirja nõudeid.

3.2 Liikmeks vastuvõtmist ja väljaarvamist korraldab Ühingu juhatus.

3.3 Ühingu liikmeks saada sooviv füüsiline isik esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.

Juriidiline isik peab esitama lisaks avaldusele ka B-kaardi väljavõtte, milles loetletud tegevusalad peavad sobima Ühingu põhikirjaliste tegevuste ja eesmärkidega.

3.4 Juhatus võib teatud tingimustel teha vastuvõtmise korra nõuetes erandeid, kui olukord seda nõuab ja võimaldab. Iga isiku puhul tehakse sellisel juhul personaalne otsus, mis kehtib ainult kõnealuse isiku suhtes.

3.5 Ühingu liikmeks võetakse vastu ainult juhatuse enamhäälse poolt otsusega juhatuse koosolekul.

3.6 Ühingu liikmed on kohustatud:

3.6.1 täitma Eesti Vabariigis kehtivaid jahipidamiseeskirju, käesoleva põhikirja ja kodukorra

nõudeid, samuti Ühingu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid, järgima häid käitumistavasid, loodust säästvat mõtteviisi ja jahieetikat;

3.6.2 tasuma jooksva aasta kehtestatud liikmemaksu 10 päeva jooksul peale liikmeks vastuvõtmise otsuse teadasaamist (e-posti teel).

3.7 Igal Ühingu liikmel on õigus Ühingust välja astuda, esitades selleks Ühingu juhatusele kirjalik avaldus.

3.8 Ühingu liige võidakse Ühingust juhatuse otsuse alusel välja arvata, sealjuures on liikme Ühingust väljaarvamiseks vajalik juhatuse ühehäälne nõusolek.

3.9 Juhatuse otsus liikme väljaarvamise kohta Ühingust on lõplik ega kuulu edasisele arutamisele/vaidlustamisele.

 

IV ÜHINGU VARA

4.1 Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ja mida kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

4.2 Ühingu eesmärgiks ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine.

4.3 Ühingu varadeks on:

4.3.1 Ühingu poolt soetatud kinnisvara ja selle juurde kuuluv Ühingu nimele kuuluv liikuv vara;

4.3.2 liikmete poolt tasutud liikmemaksud;

4.3.3 sponsorluse teel saadud vahendid;

4.3.4 põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest laekunud tulu;

4.3.5 põhikirjajärgse tegevuse tagamiseks ja arendamiseks laekunud muu tulu.

4.4 Ühingu liikme väljaastumisel või väljaarvamisel Ühingust tasutud liikmemaks tagastamisele ei kuulu.

4.5 Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

V JUHTIMINE

5.1 Ühingu tegevuse juhtorganiteks on: Ühingu üldkoosolek ja Ühingu juhatus.

5.2 Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik Ühingu liikmed.

5.3 Ühingu üldkoosolek

5.3.1 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohal olevatest Ühingu liikmete arvust. Hääleõigust saab kirjalikult edasi volitada teisele Ühingu liikmele.

5.3.2 Ühingu üldkoosoleku korraline koosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku (vähemalt) üks kord aastas.

5.3.3 Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.3.3.1 põhikirja muutmine;

5.3.3.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

5.3.3.3 volinike valimine ja tagasikutsumine;

5.3.3.4 majandusaasta aruande kinnitamine;

5.3.3.5 Ühingu reorganiseerimise ja likvideerimise otsustamine;

5.3.3.6 Liikmemaksu suuruse kinnitamine

 

5.5 Ühingu juhatus

5.5.1 Ühingu juhatus määratakse viieks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget.

5.5.2 Juhatuse valimine

5.5.2.1 Juhatuse liikmeks võib kandideerida Ühingu liige, kellel on jooksva aasta liikmemaks õigeaegselt makstud ega oma varasemaid võlgnevusi ning on aktiivne Ühingu tegevustes osaleja/organiseerija.

5.5.2.3 Juhatuse liikme kandidaate võib valimiseks/hääletamiseks esitada/üles seada iga antud üldkoosolekul osalev Ühingu liige.

5.5.2.4 Juhatuse liikmeks ei saa kandideerida Ühingu liige, kes:

– kuulub või kandideerib EJS (Eesti Jahimeeste Seltsi) juhatusse;

– kuulub mõnda teise jahinaiste ühingusse/seltsi juhatusse;

– on eriarvamusel Ühingu põhikirjaliste eesmärkide ja tegevuste suhtes;

5.5.2.5 Juhatuse liikmeks kandideerija peab soovituslikult osalema üldkoosolekul, kus tema valimine on päevakorras.  Juhatuse liikmeks kandideerija peab andma nõusoleku kandideerimiseks.

5.5.2.6 Juhatuse liikmed valitakse avaliku hääletamise teel.

5.5.2.7 Juhatuse liikmete valimistel osutuvad valituks kolm enim hääli saanud kandidaati.

5.5.2.8 Võrdsete häälte tulemuse korral, tehakse võrdsele tulemusele jäänud kandidaatide

vahel kordusvalimine.

5.5.2.10 Vähemalt 2/3 juhatuse liikmete alaline elukoht peab olema Eesti Vabariik.

5.5.2.11 Ühingule esimeest/-naist ega ühtki teist esindusfunktsiooni ega ametit peale juhatuse ei valita.

5.5.3 Ühingu juhatus juhib Ühingu tegevust üldkoosolekute vahelistel perioodidel.

5.5.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

5.5.4.1 Juhatuse koosolekuid juhib ükskõik milline juhatuse liige.

5.5.4.2 Juhatuse koosoleku töö ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollib juhatuse liikmete poolt valitud protokollija.

5.5.4.3 Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.5.5 Juhatuse pädevusse kuulub:

5.5.5.1 üldkoosoleku ja volinike koosoleku kokkukutsumine;

5.5.5.2 üldkoosoleku ja volinike koosoleku otsuste täitmise tagamine;

5.5.5.3 Ühingu põhikirjajärgse tegevuse korraldamiseks sõlmitavate lepingute allkirjastamine Ühingu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine;

5.5.5.6 liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise küsimuste lahendamine;

5.5.5.7 liikmemaksu tasumise tähtaja määramine;

5.5.5.8 liikmetele ühisürituste kavade ja läbiviimise korra kindlaksmääramine;

5.5.5.9 Ühingu põhikirjajärgses tegevuses EV seadusandlusega ettenähtud nõuete, käesoleva põhikirja ja sõlmitud lepingute täitmise tagamine;

5.5.5.10 Ühingu liikmete heade käitumistavade, kodukorra ja Ühingu tegevusest tulenevate või vajalike teiste dokumentide koostamine.

5.5.6 Juhatuse liikme tagasi astumine, tagasikutsumine

5.5.6.1 Iga juhatuse liige võib tagasi astuda mistahes ajal, esitades selleks üldkoosolekule kirjalik avaldus.

 

VI ÜHINGU LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS

6.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale, kui Ühingu lõpetamisotsus on tehtud üldkoosoleku raames.

6.2 Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine.

6.3 Likvideerijateks on juhatuse liikmed.

6.4 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades Ühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel.